Privacy

“De Praktijk” werkt zonder contract met een zorgverzekeraar. Dit betekent dat de facturen niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Tevens betekent dit dat al uw gegevens welke verkregen zijn uit de begeleiding e.d. niet beschikbaar zijn voor de zorgverzekeraar. Eenvoudige Privacy.

“De Praktijk” is wel verplicht het volgende met u te delen:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd welke inzicht geeft in het gekozen begeleidingsplan. Dit is bij wet verplicht gesteld door WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand gericht op de kennis van logopedie, trillingsfrequentie en hypnotherapie. Tevens gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en begeleidingen.

“De Praktijk” zal geen informatie opvragen bij andere artsen, behandelaars. Dit is volledig ter verantwoordelijkheid van de cliënt.

‘De Praktijk” handelt naar vermogen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
· Er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en zo mogelijk medische gegevens.
· Er zorggedragen wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen “De Praktijk” Josien Kiewiet, heeft toegang tot de gegevens in uw dossier.
Tevens heeft “De Praktijk” een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

“De Praktijk” werkt zonder contract met een zorgverzekeraar, dit maakt dat er geen gegevens van u gebruikt worden door verzekeraars, andere behandelaars, behandelend artsen, tenzij u daar expliciet om vraagt en toestemming voor geeft.

“De Praktijk” maakt geen gebruik van waarneming.
“De Praktijk” maakt geen gebruik van intercollegiale toetsing.

Adres gegevens e.d.:

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw factuur:

Op uw factuur staan de gegevens welke aantonen dat het om u gaat.
• uw naam, geboorte datum, adres en woonplaats.
• de datum van de behandeling.
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals. Bijvoorbeeld ‘Begeleiding trillingsfrequentie’.
• de kosten van de begeleiding.

 

Juni 2018 “De Praktijk”.